Heeft u de nieuwe website al gezien?

bmb-bouwmaterialen.be

Home | Disclaimer

UITTREKSEL UIT DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN, VASTGESTELD DOOR DE KONINKLIJKE BELGISCHE FEDERATIE VAN HANDELAREN IN BOUWMATERIALEN IN BELGIE (FE-MA) IN ALGEMENE VERGADERING TE BRUSSEL OP 26 FEBRUARI 1993.

I. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle door de verkoper gedane offerten evenals alle door hem gesloten verkoopsovereenkomsten onderworpen aan de volgende voorwaarden, die de koper verklaart te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

II. OFFERTES EN BEVESTIGINGEN

Alle offertes zijn, tenzij anders vermeld, vrijblijvend.

Op eender welke soort natuurstenenvloeren wordt nooit garantie gegeven. Immers bij bestelling van dergelijke vloeren neemt de koper alle risico’s op zich en verklaart hij uitdrukkelijk voldoende de staat, hoedanigheid en kwaliteiten evenals de gebreken ervan te kennen en ontslaat de verkoper alle verantwoordelijkheid ook wat betreft de verborgen gebreken.

Aangezien de staalpanelen onmogelijk alle kleurschakeringen van de natuursteen kunnen weergeven, kunnen deze dan ook enkel als type-reverentie worden beschouwd. Bovendien kan geen enkele klacht worden aanvaard over onregelmatigheden met betrekking tot kleurschakeringen, aders, schilfers, kalkuitslag, mineralen e.d.

Gelieve voor het plaatsen de keuze, tonaliteit en kaliber te controleren. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor geplaatste materialen.

De door ons opgegeven hoeveelheden werden berekend volgens uw gegevens en zijn bijgevolg louter informatief. Wij kunnen hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

III. ANNULATIECLAUSULE

In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfetaire schadevergoeding ten belope van 15% van de waarde van de bestelling verschuldigd.

IV. LEVERINGEN EN RISICO’S

a) De goederen worden steeds voor rekening en op risico van de koper vervoerd, zelfs indien de prijs vastgesteld is franco bestemming.

b) Behoudens in geval van opzet of van grove fout, zijn de verkoper noch de onderaannemers aansprakelijk indien ter gelegenheid van de levering schade werd toegebracht aan zaken die de koper onder zijn bewaring heeft.

c) De chauffeur is niet verantwoordelijk voor beschadiging van voetpaden, tuinmuren, rioleringen, enz wanneer hij op verzoek van de klant de materialen aflevert op moeilijk te bereiken plaatsen.

d) Waarborgpaletten worden enkel gecrediteerd bij teruggave door de klant.

V. AANVAARDEN EN KLACHTEN

a) Geen enkele klacht, met uitzondering van deze voor verborgen gebreken is nog ontvankelijk indien de grieven, nauwkeurig omschreven, niet binnen de drie dagen per aangetekend schrijven of per fax door de koper aan de verkoper zijn verzonden

b) De geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken, moeten door de koper onaangeroerd bewaard worden zoals ze waren op het ogenblik van het lossen totdat de verkoper de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken, waartoe hij zonder uitstel verplicht is over te gaan.

c) In geval de verkoper de gegrondheid van de ingediende klacht erkent, zal zijn verplichting er toe beperkt zijn de betwiste goederen te vervangen, met uitsluiting van gelijk welke vergoeding.

d) Behalve in geval van verborgen gebrek, geldt de verwerking der materialen altijd als aanvaarding ervan.

e) Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van geleverde goederen op te schorten.

f) De controle over de geleverde hoeveelheden zal tegensprekelijk bij de aankomst geschieden met de chauffeur of met de vervoerder. Behoudens in geval van een op de dag der levering ingediende en als juist erkende klacht, zijn de partijen gebonden door de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrief of de afleveringsbon.

g) Wanneer de behoorlijke kwaliteit van de materialen betwist wordt, beperkt de verantwoordelijkheid van de verkoper zich uitsluitend tot de waarde van de ondeugdelijke producten en tot de tussenkomst van de fabrikant/leverancier.

VI. LEVERINGSTERMIJN

a) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de in de orderbevestigingen vermelde leveringstermijnen opgegeven ten titel van inlichting en zonder waarborg.

b) De leveringstermijn begint te lopen bij de ontvangst van een volledige en regelmatige bestelling.

c) Zelfs in geval een vaste leveringstermijn werd overeengekomen, kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden wegens overschrijding van de leveringstermijn, indien deze overschrijding te wijten is aan overmacht of gelijk welke oorzaak buiten de controle van de verkoper.

Worden onder meer uitdrukkelijk als overmacht aanzien: vorst, brand, natuurrampen, rellen, schaarste aan vervoermiddelen, onderbreking van het vervoer, vertraging bij levering door een leverancier, staking, lock-out, diefstal, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheden die de levering onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan zoals op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst het geval was, alsmede alle andere oorzaken waardoor de bevoorrading buiten de wil van de verkoper zou worden gestoord.

VII. BETALINGEN

a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn al de facturen van de verkoper contant betaalbaar op diens woonplaats of vennootschapszetel. De vertegenwoordigers van de verkoper zijn niet bevoegd om betalingen te innen.

b) De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of een handelseffect heeft tot gevolg dat:

1. alle overige openstaande vorderingen met inbegrip van nog niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden.

2. alle door de verkoper verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen.

3. alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling verwijlintresten genereren gelijk aan 10% vanaf de vervaldag.

4. alle verschuldigde bedragen worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 125 euro.

5. de verkoper het recht krijgt zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem geleden schade.

c) Zelfs nadat de verkoop bevestigd is, behoudt de verkoper zich het recht voor om zekerheden te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen. De verkoper is gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zolang zulke zekerheden hem niet gegeven werden. In dit laatste geval zal de verkoper het recht hebben om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

VIII.VERBREKING

In geval van verandering in de toestand van de koper, zoals overlijden, ontzetting, opsluiting of iedere andere beperking van bekwaamheid, in geval de koper één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, zijn handelsactiviteit geheel of gedeeltelijk stopzet, in geval de koper overgaat tot vereffening, fusie of splitsing, in geval zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, behoudt de verkoper zich het recht voor om elke koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat één der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding.

Indien de verkoper van zijn voormeld recht gebruik maakt, zal de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn op de datum van verzending van een aangetekende brief die daartoe door de verkoper aan de koper wordt gericht, en zal de verkoper gerechtigd zijn de geleverde goederen, doch nog onbetaalde goederen terug te vorderen.

IX. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper.

X. GESCHILLEN

Geschillen worden beslecht door de Rechtbanken bevoegd voor de vennootschapszetel van de verkoper, met name ofwel het Vredegerecht van het Kanton Kapellen, ofwel de

Rechtbanken te Antwerpen, naar gelang de materiële bevoegdheid.

XI. ALGEMENE CLAUSULES

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele voorwaarde waarvan de tekst voorkomt op de documenten van de koper, door de verkoper aanvaard wordt.

Van de voorgaande verkoopsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, in zover de verkoper daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.